• Family Group - Social Media

Psychoedukacja

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko osiągało sukcesy, umiało pokonować przeszkody,  potrafiło wykorzystać swój potencjał w przyszłości:

  • ucz go wyrażania emocji,
  • naucz wyznaczać granice,
  • rozmawiaj z nim,
  • pozwól mu popełniać błędy, 
  • ucz jak radzić sobie z przegraną,
  • nie rozwiązuj problemów, które może samo rozwiązać,

Zaufaj mu, a on zaufa sobie!

Jednym z filarów programu szkoły oraz jej wyróżnikiem jest psychoedukacja. Wynika to z faktu, iż bardzo szybkie tempo rozwoju intelektualnego dzieci prowadzi do dużych dysproporcji w stosunku do innych sfer rozwoju, w tym rozwoju emocjonalnego. Ma to swoje następstwa w trudnościach w budowaniu satysfakcjonujących relacji. Bywa również, że trudności emocjonalne dzieci, brak adekwatnego poczucia własnej wartości uniemożliwiają osiągnięcia wysokich wyników, mimo posiadanego potencjału intelektualnego.

Dzieci mają coraz mniejsze doświadczenia społeczne, coraz częściej korzystają z urządzeń cyfrowych, a w konsekwencji tracą możliwość doświadczeń istotnie wpływających na rozwój ich osobowości.

Dlatego psychoedukacja jest  integralną częścią procesu kształcenia, by zachować równowagę wzrostu pomiędzy sferami rozwojowymi. Tworzy w ten sposób potencjał, który w przyszłości pozwoli dzieciom pokonywać problemy, w pełni wykorzystywać  swoje możliwości i realizować marzenia.

Program psychoedukacyjny to nie tylko cotygodniowe spotkaniach z klasą, ale przede wszystkim jest to określona postawa dorosłych z otoczenia uczniów. W związku z tym nasi nauczyciele systematycznie uczestniczą w szkoleniach i analizują swoją postawę wobec dzieci.

Podstawą pracy psychoedukacyjnej są jasno określone granice i zdecydowane określanie przestrzeni dla ucznia, w której może być samodzielny i decyzyjny oraz takiej, która wymaga podporządkowania się regułom określonym przez innych.

Zajęcia w ramach zaplanowanych spotkań mają za zadanie:
– rozwinięcie samoświadomości emocjonalnej
– naukę otwartości w kontakcie z innymi
– przygotowanie do rozmów o problemach i sposobach ich rozwiązywania

W trakcie spotkań, jak również w codziennych kontaktach, dzieci uczą się określonych reakcji, odnoszenia się do siebie czy adekwatnego reagowania na przekraczanie granic przez rówieśników. Uczą się również werbalizowania emocji, otwartego wyrażania ich w kontakcie. Rozmowy są tutaj podstawowym narzędziem pracy.
Każda sytuacja w szkole jest pretekstem do rozmów. Traktujemy konflikty i problemy w relacjach jak naturalne sytuacje do nauki. Nauczyciel jest wtedy osobą wspierającą wszystkie strony dialogu, zachęca do wyrażenia siebie i wzajemnego słuchania, nie jest zaś arbitrem rozstrzygającym spory.

W trakcie zajęć psychoedukacyjnych organizowane są specjalnie zaplanowane sytuacje, które sprzyjają rozwijaniu inteligencji emocjonalnej i radzeniu sobie w sytuacjach trudnych. Tematyka spotkań wynika z różnych sytuacji i problemów dzieci zauważonych przez pedagoga oraz sygnalizowanych przez dzieci i ich rodziców.

W ramach pracy edukacyjnej oraz psychoedukacyjnej wspieramy również rozwijanie twórczego myślenia oraz działania. Wzmacnia to jednocześnie samoocenę dzieci, jak również wpływa na sposób rozwiązywania problemów.