• Family Group - Social Media

Psychoedukacja

Jednym z filarów programu szkoły oraz jej podstawowym wyróżnikiem jest psychoedukacja. Wynika to z faktu, iż   bardzo szybkie tempo rozwoju intelektualnego dzieci prowadzi do dużych dysproporcji w stosunku do innych sfer rozwoju, w tym rozwoju emocjonalnego. Ma to swoje następstwa w trudnościach w budowaniu satysfakcjonujących relacji. Bywa również, że trudności emocjonalne dzieci, brak adekwatnego poczucia własnej wartości uniemożliwiają osiągnięcia wysokich wyników, mimo posiadanego potencjału intelektualnego. Podstawą pracy psychoedukacyjnej są jasno określone granice i zdecydowane określanie przestrzeni dla ucznia, w której może być samodzielny i decyzyjny oraz takiej, która wymaga podporządkowania się regułom określonym przez innych.

Program psychoedukacyjny to nie tylko cotygodniowe spotkaniach z klasą, ale przede wszystkim jest to określona postawa dorosłych z otoczenia uczniów. W związku z tym nauczyciele pracujący w naszej szkole podejmują stałe szkolenia i analizują swoja postawę wobec dzieci.

Zajęcia w ramach zaplanowanych spotkań mają za zadanie rozwinięcie umiejętności intra i interpersonalnych oraz otwartości w kontakcie z innymi, rozmowy o problemach i znajdowania sposobu ich rozwiązywania.

W trakcie spotkań, jak również w codziennych kontaktach, dzieci uczą się określonych reakcji, odnoszenia się do siebie czy adekwatnego reagowania na przekraczanie granic przez rówieśników. Uczą się również werbalizowania emocji, otwartego wyrażania ich w kontakcie. Rozmowy są tutaj podstawowym narzędziem w pracy.

Każda sytuacja w szkole jest pretekstem do rozmów między sobą. Traktujemy konflikty i problemy w relacjach jak naturalną sytuację do nauki. Nauczyciel jest wtedy osobą wspierającą wszystkie strony dialogu, zachęca do wyrażenia siebie i wzajemnego słuchania, nie jest on arbitrem rozstrzygającym spory.

W trakcie zajęć psychoedukacyjnych organizowane są specjalnie zaplanowane sytuacje, które sprzyjają rozwijaniu inteligencji emocjonalnej i radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Tematyka spotkań wynika z różnych zaobserwowanych przez nauczyciela sytuacji, jak również z tego, co wnoszą rodzice.

W ramach pracy edukacyjnej oraz psychoedukacyjnej wspieramy również rozwijanie twórczego myślenia oraz działania. Jest to związane z faktem, iż stymulacja tego obszaru wzmacnia samoocenę dzieci, jak również wpływa na sposób rozwiązywania różnorodnych problemów.