• Family Group - Social Media

Plastyka-muzyka-technika

Zajęcia zakładają integrację działań plastycznych i muzycznych. Podczas lekcji uczniowie działają twórczo i kreatywnie. Efektem integracji działań muzyczno-plastycznych jest więc nabywanie umiejętności wyrażania odczuć estetycznych za pomocą wielu technik plastycznych i różnych form aktywności muzycznej. Prowadzą one do pełnego rozwoju osobowości twórczej oraz wpływają na rozwój emocjonalny. Muzyka wpływa na sferę emocjonalno-wyobrażeniową ucznia, a sztuki plastyczne wzbogacają przeżycia, rozwijają smak estetyczny, kształtują poczucie piękna. Na zajęciach stosuję metodę aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss oraz Carla Orffa. Na takich lekcjach to uczeń jest artystą, który poprzez swoje prace plastyczne, działania muzyczne ukazuje swój indywidualny styl, a jego dzieła są obrazem życia uczuciowego i bezpośrednią ekspresją tego, co przeżywa.
Muzyka i plastyka to przedmiot, na którym dostrzegam starania uczniów oraz ich zaangażowanie w pracę. Daję im możliwość do odkrywania własnych talentów i pasji.

Aleksandra Kusiak – nauczycielka plastyki, muzyki i techniki

Ola Kusiak
Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Łodzi, kierunek rekreacja. Oprócz tego ukończyłam studia magisterskie w Społecznej Akademii Nauk na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe : Terapia pedagogiczna; Oligofrenopedagogika; nauczanie muzyki, plastyki, techniki. Obok pracy edukacyjnej realizuję się także artystycznie jako Animatorka podczas bali i zabaw muzyczno-tanecznych dla dzieci …